23 Maggio 2019

Slovenci, ne smemo zatajiti spomina in identitete naših prednikov

Rojc: non tradire memoria e identità dei nostri padri

“Liga igra nespodobno igro na teritoriju, kjer poldrugo tisočletje živimo Slovenci, in nekateri predstavniki naše skupnosti nasedajo tej igri italijanskih nacionalistov, morda celo v prepričanju, da jim bo prinesla kaj dobrega. A bodimo previdni, ker se nacionalizem lahko zakriva pod številnimi krinkami, vendar v svoji osnovi ostaja vedno nestrpen in sovražen do manjšin, ki so moteče, tudi ko se pustijo podkupiti”. Tako razmišlja senatorka Tatjana Rojc, ko komentira srečanja, ki so se odvijala v prejšnjih dneh med deželnim guvernerjem Massimilianom Fedrigo in nekaterimi predstavniki slovenske manjšine.

“Zdi se, da imajo nekateri dokaj krhek spomin, da ne poznajo zgodovine, ali pa – še nadaljuje senatorka – jim ni pri srcu interes slovenske narodne skupnosti v svoji celoti, naše kulture in naših bolečin. Zdi se, da je za nekatere pomembnejša skromna skorja kruha, v zameno za katero bi bili celo pripravljeni pozabiti, kaj konkretno pomenijo besede ‘Najprej Italijani!’ za primorske Slovence, čeprav ne manjka spomenikov in pomnikov, ki nas opozarjajo na to”.

“Besedo predsednika Fedrige in njegove stranke v vsedržavnem kontekstu smo Slovenci že preizkusili in razumeli, koliko velja, a očitno ni bilo dovolj. Ni bilo dovolj, če se bodo našli slovenski volivci, ki bodo s svojim glasom podprli tudi stranko tistega Tajanija, ki bo ostal v spominu vseh zaradi svojega protislovenskega revanšizma. In to predstavlja neskončno bolečino – še zaključuje Rojčeva – , ker gre za zatajitev spomina in identitete naših prednikov, ki so bili tlačeni in mučeni, verniki in komunisti v enaki meri, zgolj zaradi tega, ker so hoteli ostati Slovenci”.

Qualcuno può essere ingolosito dal famoso piatto di lenticchie

“La Lega sta facendo un gioco spregiudicato sul territorio in cui da oltre quindici secoli sono insediati gli sloveni, e qualche esponente della nostra comunità rischia di cadere come una preda nella trappola dei nazionalisti italiani, magari pensando anche di fare un buon affare. Attenzione, perché il nazionalismo può mettersi tante maschere ma quello che c’è sotto si chiama sempre intolleranza e odio per le minoranze, anche quando si pensa di comprarle”. Lo afferma la senatrice Tatjana Rojc, commentando incontri avvenuti nei giorni scorsi tra il presidente della regione Massimiliano Fedriga ed alcuni esponenti della minoranza slovena.

“Sembra che qualcuno abbia la memoria molto corta, conosca poco la storia o – continua la senatrice – abbia poco a cuore l’interesse dell’intera comunità, la sua cultura e le sue sofferenze. Sembra che qualcuno possa essere ingolosito dal famoso piatto di lenticchie, in cambio del quale potrebbe arrivare a dimenticare cosa concretamente significarono le parole ‘prima gli italiani’ per la minoranza slovena: eppure non mancano le lapidi a ricordarlo”.

“Già una volta gli sloveni hanno messo alla prova la parola del presidente Fedriga e del suo partito a livello nazionale e hanno visto quanto vale, ma evidentemente non e’ bastato. Non e’ bastato, in effetti, perché c’è qualche sloveno che si appresta a portare voti al partito di quel Tajani, che resterà negli annali per il suo revanscismo antisloveno. E questo è un dolore, perché – conclude Rojc – significa tradire la memoria e l’identità di quei nostri padri che, fossero cattolici o comunisti, furono oppressi in quanto sloveni”.

In primo piano