3 Agosto 2021

Scuole slovene senza organico – Slovenske šole brez učnega kadra

INTERROGAZIONE DI ROJC A MINISTRI BIANCHI E GELMINI SOTTOSCRITTA DA 21 SENATORI – Interpelacija Rojčeve ministroma Bianchiju in Gelminijevi podpisalo 21 senatorjev

“Il Governo adotti le iniziative di competenza verso i vertici della Direzione Generale dell’Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia affinché assicurino il pieno rispetto delle vigenti norme in materia di tutela della minoranza slovena del Friuli Venezia Giulia. La decisione di non assegnare l’organico di fatto per le sole scuole con lingua d’insegnamento slovena risulta illegittima e illecita, perché contraria alle vigenti norme di tutela della minoranza slovena, a loro volta supportate da Trattati internazionali ed Accordi bilaterali tra Italia e Slovenia”.

Così la senatrice Tatjana Rojc (Pd) in un’interrogazione al Ministro dell’Istruzione e al Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, sottoscritta dai colleghi dem Astorre, Boldrini, Taricco, Fedeli, Pittella, D’Alfonso, Ferrazzi, Rossomando, Iori, Marilotti, Giacobbe, Ferrari, Alfieri, Margiotta, Manca, Biti, Valeri, Verducci, Stefàno, Collina, assieme ai membri del Gruppo Autonomia Unterberger (capogruppo) e Lanièce dopo aver appreso che l’ufficio per l’Istruzione in lingua slovena presso l’Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia ha inviato una nota ai dirigenti scolastici delle scuole con lingua d’insegnamento slovena, onde verificare la possibilità di recuperare ore d’organico – del cosiddetto organico di fatto – in esecuzione di precise indicazioni ricevute dalla locale Direzione regionale del Friuli Venezia Giulia.

“In assenza di disposizioni di legge o di indicazioni ministeriali – continua la senatrice -nel senso intrapreso dalla Direzione Generale dell’Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia, una simile decisione, gravissima nei modi e nei termini laddove confermata, parrebbe assumere tratti di forte soggettivismo, posto che la specificità del sistema di istruzione in lingua slovena è ben nota ed è inverosimile – conclude – che non ne sia a conoscenza la Direzione Generale dell’Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia”.

Slovenske šole brez učnega kadra

RIM – »Vlada naj ustrezno posreduje pri generalni direkciji Deželnega šolskega urada za Furlanijo – Julijsko krajino, zato da bo zagotovljeno spoštovanje in udejanjanje zakonske zaščite slovenske narodne manjšine v deželi. Odločitev, da ne bo dodeljenega vsakoletnega dodatnega učnega kadra, in to le šolam s slovenskim učnim jezikom, je nezakonita in nelegitimna, ker je v nasprotju z veljavno zakonodajo o zaščiti slovenske manjšine, saj se ta naslanja na mednarodne sporazume ter na bilateralne dogovore med Italijo in Slovenijo.«
Tako je senatorka Tatjana Rojc (Demokratska stranka) zapisala v interpelaciji ministru za šolstvo in ministrici za deželna vprašanja ob novici, da je urad za slovenske šole pri Deželnem šolskem uradu za FJK poslal sporočilo ravnateljem slovenskih šol, naj preverijo možnosti, da bi z učnim kadrom, ki je na razpolago, in brez dodatnih učnih moči dejansko zapolnili kadrovske potrebe za šolsko leto, ki je pred vrati, in to po izrecnih navodilih deželnega vodstva urada. »Ob pomanjkanju zakonskih predpisov ali ministrskih navodil, ki bi šli v smer, kakršno je nakazala generalna direkcija Deželnega šolskega urada za FJK, bi bila takšna odločitev – če bo potrjena – tako po vsebini kot po obliki izredno huda in zelo zaskrbljujoča. Obenem bi imela značilnosti izrazite subjektivne poteze glede na dejstvo, da je specifika šolskega sistema s slovenskim učnim jezikom dobro znana in je zelo malo verjetno, da je nepoznana ravno vodstvu Deželnega šolskega urada za FJK,« je v interpelaciji ministroma opozorila senatorka Tatjana Rojc.

In primo piano